Tüzük

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

Madde 1- Derneğin Adı  Karayolları Genel Müdürlüğü Spor Kulübü Derneğidir.

Kuruluş Yeri :  Ankara, Kuruluş Yılı: 1991 Haziran, Merkezi Ankara’dır. Şubesi açılmayacaktır.

Madde 2- Derneğin Amacı: Sportif ve sosyal faaliyetlerle Karayolları Genel Müdürlüğü Spor Kulübünü tanıtmak, mensupları arasında dayanışmayı artırmak, üyelerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve benzeri etkinliklerle değerlendirmek, gençlere kültürel eğitim ve spor olanağı sağlamak ve böylece ülke sporuna ve kültürüne katkıda bulunarak toplumun bedensel ve ruhsal yönden daha sağlıklı ve daha dengeli kişilerden oluşmalarına yardımcı olmaktır.  Amacına ulaşmak üzere, Şirketler kurabilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olabilir.

 Madde 3- Kulübün kurucuları şunlardır.

SIRA NO ADI – SOYADI DOĞUM MESLEĞİ İKAMETGAHI TAB  
  YERİ TAR.
1 ATALAY COŞKUNOĞLU OLTU 1927 İNŞ. Y. MÜH. KGM MİSAFİRHANESİ – ANKARA T.C.  
2 H. EROL TUGA ÜSKÜDAR 1936 İNŞ. Y. MÜH. KGM LOJ. A BLOK – ANKARA T.C.  
3 H. ÖMER AYTAÇ TAŞOVA 1938 MAK.Y. MÜH. KGM LOJ. A BLOK – ANKARA T.C.  
4 TEMEL BEŞİROĞLU ÇARŞAMBA 1940 MAK.Y. MÜH. REFİK BELENDİR SK. 83-6 Y. AYRANCI – ANKARA T.C.  
5 VURAL ATAOĞLU ORDU 1935 İNŞ. Y. MÜH. KGM LOJ. A BLOK – ANKARA T.C.  
6 TANKUT BALKIR GAZİANTEP 1942 İNŞ. Y. MÜH. KGM LOJ. C BLOK – ANKARA T.C.  
7 YAVUZ KOCAOĞLU ERZURUM 1936 İNŞ. Y. MÜH. KGM LOJ. A BLOK – ANKARA T.C.  
8 ÇETİN FIRAT ELBİSTAN 1948 MÜHENDİS KGM LOJ. F BLOK DAİRE 15  – ANKARA T.C.  
9 ŞÜKRÜ MISIRLI TRABZON 1946 MÜHENDİS KGM LOJ. B BLOK DAİRE 6 – ANKARA T.C.  
10 KEMAL ÜNLÜER TRABZON 1948 İNŞ.Y.MÜH. KGM LOJ. C BLOK – ANKARA T.C.  
11 YAVUZ ATASARAL BORÇKA 1948 İKTİSATÇI KGM LOJ. C BLOK – ANKARA T.C.  
12 NİYAZİ AKSAKAL ÇEMİŞGEZEK 1951 MALİYECİ KGM LOJ. G BLOK – ANKARA T.C.  
13 FERHAT SARUHAN ANKARA 1954 MÜHENDİS KGM LOJ. C BLOK DAİRE  32  – ANKARA T.C.  
14 VELİ ALDEMİR KONYA 1947 DOKTOR KGM LOJ. B BLOK  DAİRE  28 – ANKARA T.C.  
15 HÜSEYİN DİNÇER ANKARA 1952 MÜHENDİS KGM LOJ. E BLOK DAİRE 30 – ANKARA T.C.  
16 ATİLLA DEMİR REŞADİYE 1956 LAB. TEKNİS. YOL İŞ YAPI KOOP EV. 12-17 BATIKENT – ANK. T.C.  
17 SADETTİN ŞEŞENOĞLU KAYSERİ 1957 LAB. TEKNİS. G. EVLER ÇELİKTAŞ SK. 19-9 Y.MAHALLLE –ANK. T.C.  
18 TAYFUR İKİZÜNAL ANKARA 1954 MATEMATİK. KGM LOJ. F BLOK DAİRE 10 – ANKARA T.C.  

  Madde 4- Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

 1-      Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-      Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-      Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-      Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-      Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul temek,

6-      Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-      Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-      Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yekeli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-      Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak,  kiralamak, kiraya vermek ve  taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,  federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-  Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı  geçen kurumlara maddi yarımda bulunmak,

12-  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve  Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-  Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-  Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

15-  Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için ortaklıklar, şirketler ve  platformlar oluşturmak,

Madde 5- Derneğe Üye Olma:

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Madde 6- Üyelikten Çıkma:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Madde 7- Üyelikten Çıkarılma;

 Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-      Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-      Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-      Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-      Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-      Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığından hak iddia edemez.

 Madde 8- Giriş Aidatı ve Yıllık Ödenti Miktarı:

Derneğin üyeleri giriş ödentisini ve aylık ödentiyi ödemekle yükümlüdür. Giriş ödentisi olarak 10.-TL, aylık olarak da 1.-TL ödenti alınır. Bu miktarlar Genel Kurul kararı ile artırılabilir.

Madde 9- Derneğin Organları:

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-      Genel Kurul,

2-      Yönetim Kurulu,

3-      Denetim Kurulu,

Madde 10- Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü;

Genel Kurul;

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Üç yılda bir Aralık ayı içersinde yapılır. Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Çağrı Usulü;

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü;

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 11- Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri;

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile

diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 Madde 12- Genel Kurulun görev ve yetkileri;

a-      Kulüp organlarını seçmek,

b-      Kulüp tüzüğünü değiştirmek,

c-      Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek,

d-      Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e-      Kulüp için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

f-       Kulübün federasyona katılması veya ayrılması konusunda karar vermek,

g-      Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı vermek,

h-      Derneğin vakıf kurmasına karar vermek,

i-        Derneğin fesih edilmesine karar vermek,

j-        Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

k-      Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

l-        Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurur kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları için toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır.

 Madde 13–  Yönetim Kurulunun Teşkili ;

Yönetim Kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi  belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının

yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 Madde 14- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri;

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Üyelik başvurularını karara bağlamak,

4- Kulüp yürütme birimini görevlendirmek.

5-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Madde 15- Denetim Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri;

Denetim Kurulu üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 Madde 16. Kulübün renkleri; Turuncu – Siyah – Beyaz’dır.

 Madde 17- Kulübün amblemi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

 Madde 18- Kulübün gelirleri;

a)      Üye aidatları,

b)      Bağış ve yardımlar,

c)      Karayolları Vakfı, Karayolları Mensupları Kooperatifleri v.b.gibi karayolcular tarafından kurulan veya kurulacak Şirketlere ortak olmak ve bu ortaklığın gelirleri,

d)      Piyango, Konser, Müzik, Tiyatro, Gençlik, Turizm, Bale ve Gezi kanununa aykırı olmayan her türlü yayın ve benzeri sosyal faaliyetler ile iktisadi işletmelerden elde edilen gelirler,

e)      Diğer gelirler,

 Madde 19-  Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi;

Kulüpler, genel kurul toplantısı sonucunda yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri ve tüzüklerinde yapılan değişiklikleri, genel kurul toplantı tarihinden itibaren, genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında veya yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri de değişikliği izleyen tarihten itibaren, otuz gün içerisinde Dernekler Yönetmeliğindeki ilgili formu doldurarak bağlı bulundukları il müdürlüklerine ve mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

 Madde 20-Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi:

Kulübün feshi, Genel Kurul her zaman kulübün feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre Genel kurulun katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemezse ikinci defa toplanmak için tüzüğün 10. Maddesine göre üyeler çağırılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin toplam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkında kararlar hazır bulunan üyelerin üçte ikisi çoğunluğu ile alınır. Kulübün feshi halinde kulübün demirbaş eşyaları Çocuk Esirgeme Kurumuna hibe edilir. Kulübün feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde Ankara valiliğine bildirilir.

 Madde 21-Dernek Tüzüğünün Değiştirilmesi;

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 22- Yurtdışından Yardım Alma ve Bildirimi:

 Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği Ek-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 Madde 23- Derneğin İç Denetimi:

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibibağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 24- Derneğin Gelir ve Giderlerinin İzlenmesine Uyulacak Usuller:

Derneğin her türlü geliri, mer’i mevzuata uygun şekilde alındı belgesi ile, her türlü gideri de harcama belgesi ile belgelendirilir.

Alındı belgelerinde ilgilisinin açık kimliği ve imzasını bulunması gerekir. Bankalar aracılığı ile gelir toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Defterler hariç olmak üzere, Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Dernek adına bağış, yardım toplamaya yetkili kişi veya kişiler Yönetim Kurulunca belirlenerek açık kimlikleri mahalli mülki amirliğine bildirilir. Adlarına düzenlenecek onaylı ve resimli kimlik kartlarıyla (yetki belgesi) ödenti, bağış, yardım ve benzeri gelirleri toplamaya yetkili kılınan kişiler dışında hiç kimse Dernek nam ve hesabına ayni ve/veya nakdi yardım toplayamaz.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile mevzuatın öngördüğü koşullar dikkate alınarak bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda mer’i mevzuata ve mer’i mevzuata aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulunca belirlenmiş kurallara göre hareket edilir.

Madde 25- Beyanname Verilmesi :

Dernek ve faaliyetlerine ilişkin olarak mer’i mevzuatta öngörülmüş ve öngörülecek tüm bildirimler Yönetim Kurulu kararı üzerine Dernek Başkanı tarafından yapılır. Bu çerçevede Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” de Dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek Başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Madde 26- Derneğin Borçlanma Usulleri;

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 27- Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

 Madde 28-Dernek Üyeliği ile Bağdaşmayacak İşler:

a) Kulüp binasında siyasetle uğraşılamaz,

b) Kulüp binasında keyif verici ve alkollü içki alınmaz,

c) Kulüp binasında kumar oynanmaz,

Dernek merkezinde veya derneğe ait lokallerde, dernek üyelerinden birinin veya birkaçının yukarıda sayılan işlerden herhangi biri ile iştigal ettiğinin tespit edilmesi halinde, ilgili üye Tüzüğün 7. Maddesi uyarınca dernekten çıkarılır.

 Madde 29- Kulüp Yürütme Birimi :

Genel Sekreter ve genel sekretere bağlı ücretli ve onursal görevlilerden oluşan yürütme birimi, yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlendirilirler. Bu kişilerde kulüp üyesi olma şartı aranmaz, hizmet konularında bilgi, deneyim ve uzmanlıklarının bulunmasına dikkat edilir.

 Madde 30- Kulüp yürütme birimi görevlilerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a)      Genel Sekreter; Gençlik ve Spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde, kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakta görevli ve yetkili olup, yönetimin karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekretarya görevlerini yapar, bu toplantılarda oy kullanamaz, başkan adına yazı işlerini yürütür.

b)      Kulüp Saymanı; Kulübün hesap, muamelat, gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli elemanı olup, genel sekretere karşı sorumludur.

c)      Kulüp Doktoru; Yardımcısı, sağlık personeli; kulübün yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayene, tedavi, ilk müdahale ve gıda rejimlerine bağlı doktorluk işlemlerini ve ilk yardım, masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir.

d)      Tesis ve malzeme yönetici ve görevlileri; Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.

e)      Spor Direktörü; Spor Kulübünün profesyonel futbol hariç, faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

f)       Gençlik Direktörü; Gençlik kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık, eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

g)      Genel Kaptanlar; Kulübün profesyonel futbol hariç faaliyetlerini üstlendiği spor dallarının veya faaliyet türlerinin her biri için gençlik veya spor direktörü ile genel sekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilirler. Genel kaptanlar, genel kaptanı oldukları spor dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan her kategoride sayılarının arttırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede geçlik ve spor direktörüne sorumludur.

h)      Kaptanlar; kaptanı oldukları spor dalı kategorisinin her birinde eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların bay ve bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli ve birinci derecede faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludur.

i)        Kol Başkanları; başkanı oldukları gençlik faaliyeti dalında kategorisinin eğitim çalışmalarına, yarışmalara, şenliklere vb. gösterileri katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik gençlik faaliyetlerine ait hizmetleri yürütmekle görevli olup birinci derecede faaliyette bulundukları dalın genel kaptanına karşı sorumludurlar.

j)        Teknik Yönetici ve Öğreticiler; Kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet çeşitlerinde veya spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir. Bunlar, gençlik kulüplerinde genel sekretere spor kulüplerinde ilgili genel kaptana veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludur.

Madde 31-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunun, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 Madde 32- İş bu tüzük 5253 sayılı Yasa uyarınca tanzim edilmiş olup,  32 (otuz iki) maddeden ibarettir. Hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.

Tüzük değişikliğini yapan Yönetim Kurulu listesi aşağıdaki isimlerden oluşmuştur.

Adı Soyadı                 D.Yeri   Tarihi   Baba Adı   Mesleği                        İkametgahı       Tabiyeti             imzası

1-Kamuran YAZICI    Maçka 1967    Mehmet      Daire Başkanı   Karayolları Loj.Ank.T.C.

2-Enver İSKURT        Maçka  1966   Mustafa      Daire Başkanı   Karayolları Loj.Ank.T.C.

3-Yavuz AYDIN          Arpaçay  1956    HAFIZ       Apk.Uzm.               Karayolları Loj.Ank T.C.

Read More